Szanowni Państwo.

Publikując politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

Powierzone nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzonych rekrutacji. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom poza celem rekrutacyjnym. Nie przetwarzamy danych osobowych do celów marketingowych.

Okres przechowywania Państwa danych nie będzie dłuższy niż wymagany przepisami prawa.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo alby Państwa dane były przechowywane w naszej bazie danych, możecie się Państwo skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane pozwalające na identyfikację na adres mailowy iodo (małpka) prwconsulting.pl

Mamy nadzieję że wyjaśniliśmy Państwu w zrozumiały sposób dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

A teraz oficjalne formułki 😊

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „PRW Consulting” z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy ul. Bardowskiego 1c, NIP: 8133387232

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

„PRW Consulting” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgodny do celów przyszłych rekrutacji.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.